Dit model is nog in de maak en komt zo snel mogelijk beschikbaar. Heb je het nu al nodig? Mail ons dan op info@tactlegal.nl.

Je gaat zo aan de slag met het model algemene voorwaarden B2B diensten.

! LET OP ! Gebruik dit model alleen als je klanten uit een mix van consumenten en niet consumenten (ondernemers) bestaan. Als je eigenlijk alleen consumenten hebt als klanten of juist alleen alleen ondernemers, kies dan voor een van de twee andere modellen.

! LET OP ! Gebruik dit model als je diensten aanbiedt op basis van een overeenkomst van opdracht en daarnaast ook producten verkoopt. Lever je alleen diensten, kies dan voor een van de andere modellen.


Hieronder vind je de bepalingen uit het model met de bijbehorende audio. Maar luister, voordat je aan de slag gaat, eerst naar deze inleiding.

Veel succes met schrijven!

En natuurlijk ook veel (leer)plezier toegewenst. Goed bezig!


Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer is {naam bedrijf} ({eventueel rechtsvorm noemen}), gevestigd aan {de} {adres} ({postcode}) in {plaats} en geregistreerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer {nummer}, hierna wij, ons en onze.
 2. Opdrachtgever is de partij die ons een opdracht heeft verstrekt, hierna je en jou(w).
 3. Met partijen worden opdrachtgever en opdrachtnemer samen bedoeld.
 4. Met schriftelijk wordt ook bedoeld per e-mail.
 5. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, {offertes}, overeenkomsten, {inclusief eventuele aanvullingen en vervolgopdrachten}, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je vooraf schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen.
 3. Gebruiken als persoonlijk contact en de relatie met je klanten voor jou belangrijk zijn en je overleg wilt voeren!
  Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan geldt tussen hen, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  Gebruiken in geval van heel veel (online, anonieme) klanten of als je geen overleg wilt voeren!
  Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

 1. Elk aanbod van ons is vrijblijvend en mag door ons worden gewijzigd.
 2. Aan een aanvaarding die afwijkt van ons aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. Vermelde prijzen zijn exclusief btw {en exclusief bijkomende kosten zoals reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld}.
 4. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 4 Duur overeenkomst en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor {bepaalde / onbepaalde} tijd {zoals opgenomen {in de offerte of zoals vermeldt op de website }}, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of schriftelijk anders is afgesproken.
 2. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 5 Verwachtingen

 1. Wij zullen de overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. {Je mag van ons verwachten dat wij je zo goed mogelijk adviseren.} {Wij delen onze kennis en ervaring, maar verstrekken  … } Wij verstrekken echter geen garanties op het behalen van een bepaald resultaat.
 2. {Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt naar aanleiding van onze dienstverlening. } {Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw beslissingen en het behalen van de door jou gewenste resultaten.}
 3. Je hebt een open en respectvolle houding. Eventuele klachten bespreek je eerst met ons.
 4. Je verstrekt ons gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert ons tijdig over wijzigingen.
 5. Je respecteert ons auteursrecht en zal hier geen inbreuk op maken.
 6. Wij kunnen {laten} (een deel van) de werkzaamheden door anderen {laten} uitvoeren.
 7. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 6 Online dienstverlening

 1. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kunnen wij niet garanderen dat onze diensten op ieder moment bereikbaar zijn.
 2. Zonder voorafgaande bekendmaking kunnen wij de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
 3. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.
 4. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 7 Dienstverlening

Soms heb je verschillende soorten dienstverlening, zoals een groepstraject, individueel traject, online academie of een event, en heb je per dienst andere voorwaarden over aanmelding, annulering, verhindering , vervanging en dergelijke. Dan kan het overzichtelijk zijn om per dienst een apart artikel op te nemen. Je kunt dan enkele verwachtingen die specifiek voor die dienst gelden dan verplaatsen naar het artikel over die specifieke dienst. Ik heb enkele veel voorkomende diensten voor je uitgewerkt in het model.


Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

Welke afspraken je hebt te maken, is afhankelijk van je dienstverlening. Kies de bepalingen die voor jou passend zijn gezien de dienstverlening die je aanbiedt.


Artikel 9 Facturering en betaling

 1. Je ontvangt van ons een digitale factuur, die wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Facturen betaal je binnen XXX dagen na factuurdatum{, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt}.
 2. Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen.
 3. Als wij de betaling niet tijdig hebben ontvangen, dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen die wij op jou hebben, zijn dan direct opeisbaar. Je betaalt over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over het openstaande bedrag en minimaal 150 euro.
 4. Wij hebben in dat geval het recht om de overeenkomst op te schorten en of te ontbinden. Wij zijn niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijf recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden. Je blijft gehouden tot het betalen voor de al verrichte werkzaamheden.
 5. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben je niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.
 3. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 11 Auteursrecht

 1. Op alle door ons verstrekte stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, waaronder {cursusmateriaal, (digitale) werkboeken, rapporten, adviezen, verslagen, (online) programma’s, video’s en audio’s}, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons {of bij door ons ingehuurde personen}.
 2. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen deze werken niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft.
 3. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

In deze tweede audio geef ik aanvullende informatie over het auteursrecht.


Artikel 12 Verhindering

Welke afspraken je hebt te maken, is afhankelijk van je dienstverlening. Kies de bepalingen die voor jou passend zijn gezien de dienstverlening die je aanbiedt.


Artikel 13 Overmacht

 1. Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken, ons daarvan geen verwijt te maken valt en die ook niet anderszins voor onze rekening komt.
 2. Voorbeelden van overmacht zijn {opnemen wat voor jou relevant is}: ziekte, ziekte of overlijden van een naaste, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking in ons bedrijf of bij een leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, gewijzigde subsidievoorwaarden, internetstoringen, computerstoringen, netwerkaanvallen, extreme weersomstandigheden, kapotte laptop of andere benodigde uitrusting, extreme file, storingen openbaar vervoer.
 3. Als sprake is van overmacht, dan zullen wij jou zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen partijen een passende oplossing proberen te vinden.
 4. In geval van langdurige (langer dan XXX maanden) of blijvende overmacht kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden.

Artikel 14 Opzegging

Welke afspraken je hebt te maken, is afhankelijk van je dienstverlening. Kies de bepalingen die voor jou passend zijn gezien de dienstverlening die je aanbiedt.


Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting en onverminderd de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten als jij je verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals
  a) {het niet, niet tijdig of niet volledig betalen;
  b) de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken;
  c) het niet nakomen van de afspraken omtrent auteursrecht en toegang tot de online omgeving;
  d) het niet of afdoende ter beschikking hebben van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten.}
 2. Wij mogen de overeenkomst schriftelijk ontbinden als jij de betalingsafspraken niet nakomt en ook als jij na opschorting jouw verplichtingen nog steeds niet nakomt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de ene partij kan de ander partij de overeenkomst ontbinden.
 4. Tenzij anders geregeld in deze algemene voorwaarden sluiten partijen de mogelijkheid van ontbinding uit.
 5. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor ons tot aansprakelijkheid leiden.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade
  b) De eventuele redelijke kosten gemaakt om onze gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden
  c) De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
  a) {Vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  b) Schade als gevolg van het niet, onjuist of onvolledig verstrekken door jou van gegevens nodig voor een goede uitvoering van de opdracht;
  c) Schade als gevolg van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde resultaat;
  d) Beschadigingen, diefstal of verlies van jouw eigendommen en andere schade ontstaan tijdens bijeenkomsten {op een externe locatie}.}
 4. De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke wij verplicht zouden zijn te betalen aan jou gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt ({tot het bedrag dat je aan ons hebt betaald op grond van de overeenkomst in de {periode} voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is.} {tot een bedrag van €{bedrag}. Als het factuurbedrag exclusief btw lager is dan €{bedrag}, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag exclusief btw.}
 5. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 6. Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mogen wij maatregelen treffen om de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen.

Artikel 17 Vrijwaringen

Indien van toepassing. Kies de bepalingen die voor jou passend zijn gezien de dienstverlening die je aanbiedt.


Artikel 18 Niet-overname personeel

Indien van toepassing. Kies de bepalingen die voor jou passend zijn gezien de dienstverlening die je aanbiedt.


Artikel 19 Fair use

Indien van toepassing. Kies de bepalingen die voor jou passend zijn gezien de dienstverlening die je aanbiedt.


Artikel 20 Klachten

 1. Bij klachten over de dienstverlening of de factuur dien je zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of na de verzenddatum van de factuur schriftelijk contact op te nemen met ons.
 2. Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond is, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
 3. Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
 4. AANVULLEN MET DE BEPALINGEN DIE VOOR JOU PASSEND ZIJN

Artikel 21 Afsluitende bepalingen, geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren van kracht, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
 2. Iedere vordering van jou, behalve een vordering die al door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.
 3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich naar behoren hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 5. Alleen de rechter in {plaats} is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Je hebt nu geschreven aan de losse bepalingen, maar nu is het belangrijk dat je het document als één geheel, integraal bekijkt. Luister naar deze audio voordat je gaat afronden.

Gefeliciteerd!

Je hebt het gedaan. Echt supergoed van je. Je mag trots op jezelf zijn. Ik ben dat in ieder geval!