Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 14 mei 2024

Wie zijn wij?

TACT Legal & Privacy is gevestigd aan de Rozenlaan 59 in Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24465841.

Definities

 1. In deze voorwaarden schrijven we over ‘je’ en ‘jou’ als opdrachtgever.
 2. Met ‘wij’ en ‘ons’ bedoelen we TACT Legal & Privacy als opdrachtnemer.
 3. Met ‘partijen’ bedoelen we opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen.
 4. Met ‘abonnement’ bedoelen we het abonnement op TACT online of jouw huisjurist;
 5. Met ‘juridische dienstverlening’ bedoelen we de dienstverlening die we verrichten tegen een uurtarief of een vaste prijs en die niet valt onder een abonnement;
 6. Met ‘digitaal aanbod’ bedoelen we de serie “Hoe dan?”, masterclasses, digitale downloads en andere diensten die we online aanbieden en die niet vallen onder een abonnement.
 7. Onder ‘schriftelijk’ wordt ook begrepen per e-mail of WhatsApp.

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, aanvullingen en vervolgopdrachten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Wij mogen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je van tevoren informeren over de wijziging en de ingangsdatum. Ook sturen we je de gewijzigde algemene voorwaarden toe.
 3. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan geldt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan geldt.

Aanbod en aanvaarding

 1. Ons aanbod staat vermeld op onze website of in de toegestuurde offerte. Offertes zijn gebaseerd op door jou verstrekte gegevens. Je staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Onze offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig.
 2. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan een aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Duur overeenkomst

 1. Een overeenkomst voor juridische dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
 2. Een overeenkomst voor een abonnement tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Een overeenkomst voor een digitale dienst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Verwachtingen

 1. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Je mag van ons verwachten dat wij je zo goed mogelijk adviseren. Wij denken in universele waarden en mogelijkheden en zoeken de voor jou beste aanpak. Wij hebben een open en respectvolle houding. Zonder jou als opdrachtgever tekort te doen, hebben we ook oog voor de belangen van de ander. Waar mogelijk is onze insteek gericht op de-escalatie en het vinden van een oplossing zodat je verder kunt.  
 2. Je geeft ons op tijd alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je informeert ons over wijzigingen in de verstrekte gegevens en over andere feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn.
 3. Je staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens jou aan ons verstrekte gegevens.
 4. Je houdt rekening met ons auteursrecht en de voorwaarden voor het gebruik van de door ons opgestelde werken zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden onder het kopje auteursrecht.
 5. Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken.

Online omgeving

 1. Wij kunnen zonder voorafgaande bekendmaking de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.

Inzet derden

 1. Wij mogen de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan werknemers en of een derde. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.

Inhoud overeenkomst

 1. De inhoud van de dienstverlening staat beschreven in de offerte. Aanvullende opdrachten worden zo veel mogelijk schriftelijk vastgelegd tussen partijen.
 2. De inhoud van het abonnement en het digitaal aanbod staan beschreven op de website of in de offerte.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Het kan blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Ook kan tijdens de uitvoering blijken dat de overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en de daadwerkelijk te verrichten hoeveelheid werk niet met elkaar overeenkomen. In deze gevallen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 2. Wij zullen je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als een afgesproken uitvoeringstermijn verandert of als een wijziging van de opdracht financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben. Deze wijzigingen geven je geen recht op schadevergoeding. Meerkosten brengen wij in rekening. 
 3. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen en ons daarbij een redelijke termijn geven om alsnog te voldoen aan onze verplichtingen.
 4. Wij kunnen de inhoud van het abonnement en het digitaal aanbod wijzigen. Als een wijziging voor jou negatieve consequenties met zich meebrengt, zullen wij je hierover van tevoren informeren en met een voorstel komen.

Tarief

 1. Wij stellen het tarief vast voor onze dienstverlening. Dat kan een vaste prijs zijn, een prijs per uur of een abonnement. We kunnen samen ook schriftelijk andere afspraken maken. Eventuele voorschotten die wij betaald hebben, bijvoorbeeld vertalingskosten of griffiekosten, brengen wij bij je in rekening. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst op jouw verzoek mogen wij de afgesproken prijs aanpassen. Ook mogen wij eventuele prijsstijgingen doorberekenen, als tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst de kosten voor bijvoorbeeld lonen zijn gestegen. 
 3. Als een prijs gebaseerd is op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan hebben wij het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

 Facturering en betaling

 1. Je ontvangt van ons een factuur, die we digitaal versturen naar het opgegeven e-mailadres. Je betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening.
 2. Als de overeenkomst een dienst is waarvoor (gedeeltelijk) vooruit moet worden betaald, kan je geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Als wij met jou een bepaalde urenomvang per maand hebben afgesproken voor de werkzaamheden, dan wordt 50 procent van de afgesproken uren vooraf gefactureerd. De overige 50 procent, eventuele extra uren, reiskosten en andere vergoedingen worden achteraf gefactureerd.
 4. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mogen we 25 euro in rekening brengen ter dekking van de administratiekosten en de kosten die bij ons in rekening worden gebracht bij een geweigerde of gestorneerde incasso.
 5. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen in verband met een abonnement, dan mogen wij onze dienstverlening opschorten. De betalingsverplichting blijft echter onverkort bestaan, ook over de periode waarover wij de dienstverlening hebben opgeschort en je dus geen aanspraak hebt kunnen maken op onze dienstverlening.
 6. Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Al onze vorderingen op jou zijn dan direct opeisbaar. Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en minimaal 75 euro.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar.
 8. Je dient klachten over facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

Geheimhouding

 1. Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van jou of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben je niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan. 
 3. Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Ook hebben we het recht om van de door ons uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en voor promotionele doeleinden te gebruiken. Wij zullen jouw naam en de naam van het bedrijf alleen met toestemming vermelden.

Fair use

 1. De abonnementen die wij aanbieden gaan uit van fair use waarbij wij de abonnementsprijs hebben berekend op een gemiddeld verwacht aantal uur per abonnee per jaar. Dat betekent dat je in beginsel vragen kunt stellen aan ons en dat wij je graag helpen. Echter, als je onredelijk veel beroep doet op ons of verwacht van ons (meer dan in verhouding tot onze andere klanten met een soortgelijk abonnement), dan behouden wij ons het recht voor de overeenkomst met jou eenzijdig aan te passen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen. Wij zullen echter altijd, voordat wij een beslissing nemen, met je in gesprek gaan.

Auteursrecht

 1. Op alle door ons verstrekte en gebruikte werken, zoals adviezen, brieven, juridische stukken, modellen, werkboeken, e-books, hand-outs en video’s, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Je mag deze werken gebruiken overeenkomstig de volgende bepalingen.
 2. De door ons opgestelde stukken, zoals adviezen, juridische documenten en brieven, zijn geschreven voor jouw bedrijf en jouw situatie en zijn dan ook uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou overeenkomstig het doel waarvoor wij deze voor jou hebben opgesteld. Het wijzigen van adviezen en brieven opgesteld in onze naam is niet toegestaan. Het wijzigen van juridische documenten is toegestaan.
 3. De door ons gemaakte algemene werken, zoals hand-outs, video’s en werkboeken, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen ze niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden verstrekt. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
 4. De door ons gemaakte modellen zijn bedoeld om door jou te worden gebruikt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Het verveelvoudigen, openbaar maken, wijzigen en verstrekken aan derden is inherent aan het gebruik maken van een model en is toegestaan. Commerciële exploitatie is nadrukkelijk niet toegestaan, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 5. De door ons tijdens een opdracht vervaardigde stukken, inclusief het wijzigen van al bestaande stukken, mogen wij gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Wij zijn aan jou daarvoor op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.

Opzegging

 1. Partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Als je een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzegt, hebben wij recht op schadevergoeding ter hoogte van het resterende gedeelte van de afgesproken vergoeding. Een overeenkomst voor bepaalde tijd zijnde een abonnement of ons digitale aanbod is in afwijking van de vorige zin niet tussentijds opzegbaar door jou.
 3. Als de overeenkomst wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met jou zorgen voor een overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan jou toerekenbaar zijn. Eventuele uit de overdracht voortvloeiende extra kosten brengen wij volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening.   
 4. In geval van opzegging blijf je gehouden tot betaling van de verstuurde en nog te versturen facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

Opschorting en ontbinding

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen over opschorting en hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten
  1. als je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan ons hebt verstrekt;
  2. als de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd en jij de resultaten van een eerdere fase nog niet schriftelijk hebt goedgekeurd.Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten brengen wij volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening.
 2. Partijen sluiten ontbinding uit, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Overmacht

 1. Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden, bijzondere persoonlijke omstandigheden, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, natuurgeweld, brand, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring, netwerkaanvallen en storingen openbaar vervoer.
 2. Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Waar mogelijk zullen we een passende oplossing proberen te vinden. In geval van langdurige of blijvende overmacht (langer dan twee maanden) kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Klachten

 1. Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan kun je dit schriftelijk melden via jvdbrug@tactlegal.nl binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden.
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van jou niet op.

Aansprakelijkheid

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor ons tot aansprakelijkheid leiden. Onze aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag dat je aan ons hebt betaald op grond van de overeenkomst in de drie maanden voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is. In geval van een abonnement is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat je jaarlijks aan ons verschuldigd bent.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en voor schade die is ontstaan doordat je informatie niet of niet tijdig hebt verstrekt of doordat deze informatie onjuist of onvolledig was.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik maken van ons digitale aanbod, zoals modellen en andere algemene informatie, als je niet tegelijkertijd juridisch advies bij ons hebt ingewonnen voor het gebruik hiervan in jouw specifieke situatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor wijzigingen die je hebt aangebracht in door ons voor jou opgestelde juridische documenten zonder dat je daarover juridisch advies bij ons hebt ingewonnen.
 4. Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mogen wij uw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen.
 5. De beperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld.

Vrijwaringen

 1. Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Als je aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door ons uitgevoerde opdracht, indien en voor zover wij daarvoor op grond van het bepaalde onder het kopje aansprakelijkheid niet tegenover jou aansprakelijk zijn.

Niet-overname personeel

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en ook één jaar na beëindiging daarvan zal je op geen enkele manier medewerkers van ons of ondernemingen waarop wij ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep hebben gedaan en die direct betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor je laten werken, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met ons.

Afsluitende bepalingen

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid en auteursrecht.
 2. Iedere vordering van jou, behalve een vordering die al door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.
 3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  
 5. De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.